CuteRank Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối

Thỏa thuận này được thực hiện giữa CuteRank.mạng lưới ("CuteRank”) Và bạn, người sử dụng CuteRank ("Người dùng").

Người dùng phải đồng ý tất cả các điều khoản trong thỏa thuận này để sử dụng CuteRank về mặt pháp lý. Nếu Người dùng không đồng ý với tất cả các điều khoản trong thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng CuteRankvà xóa tất cả các tệp liên quan khỏi máy tính của Người dùng.